FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९ ७९/८० 09/06/2022 - 11:14 PDF icon बेथान गाउँपालिकाको लैससास रणनीति २०७९.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/01/2020 - 14:44 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
बेथानचाकोक गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/23/2020 - 12:42 PDF icon बेथानचाकोक गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको विनियोजन एेन, २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 13:22 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको विनियोजन एेन, २०७७.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको आर्थिक एेन, २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 13:12 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको आर्थिक एेन, २०७७.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/10/2020 - 13:11 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/25/2020 - 21:06 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/25/2020 - 16:23 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/25/2020 - 13:36 PDF icon योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि, २०७६.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/25/2020 - 13:14 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages